Правила на играта

1. Период и начин за участие:
1.1. Периодът за участие в Кампанията „Подари на приятел“ (наричана за краткост „Кампанията”) е от 09:00:00 часa на 01.12.2017 г. до 23:59:00 часа на 31.12.2017 г.
1.2. Кампанията се провежда на уеб страницата на Организатора: http://www.podarinapriatel.bg/ и съгласно настоящите Правила.
2. Организатор:
2.1. Организатор на Кампанията е „Юнайтед Партнърс“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 120, ЕИК 121316789 (наричан за краткост ОРГАНИЗАТОР) в полза на клиента си „Мобилтел“ ЕАД (наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ).
3. Участници:
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице навършило 13 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
3.1.1.  Участник в Кампанията може да бъде всеки, който се съгласи да участва в нея, като потвърди съгласието си на http://www.podarinapriatel.bg/,
3.1.1.1 Участник се нарича, този който отговори на въпроса на деня и изпрати имейл на свой приятел, за да му „подари“ шанса да се включи с участие в дневната томбола. За кратко този участник се нарича „Подаряващ“.
3.1.1.2. Участник е този, който  е получил мейл с потвърждение, кликнал е на линка  и е дал съгласието си за участие и е потвърдил участието си в дневната томбола. За кратко този участник се нарича „Получател“.
3.1.2.  Участникът трябва да се запознае се с настоящите Правила, които ще бъдат публикувани в секцията „Правила за участие в играта“ , в самата страница на играта: http://www.podarinapriatel.bg/
3.2. В Кампанията нямат право да взимат участие служители на Организаторите, „Мобилтел“ ЕАД, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Мобилтел“ ЕАД и/или „Юнайтед Партнърс“ ЕООД, за което имат сключени трудови или граждански договори, работници/служители под тяхно ръководство и контрол и членове на техните семейства.
4. Механизъм на участие:
4.1. Участието в Кампанията се реализира в Периода, посочен в т. 1.1. от тези Правила при следните условия:
4.1.1. Всеки, който желае да „подари“ шанс за награда на свой приятел и отговаря на условията за това следва да посети  страницата на Организатора (достъпна на следния адрес – „Играта“ , в самата страница на играта: http://www.podarinapriatel.bg/.
4.1.2. Всеки, който желае да „подари“ шанс за награда на свой приятел в играта (наричан за краткост „Подаряващ“ трябва да се запознае с настоящите Правила, които ще бъдат публикувани в самата страница на адрес: http://www.podarinapriatel.bg/
4.1.2.1. При съгласие от страна на Подаряващият да се включи като такъв в Кампанията, той трябва да следва следните стъпки:
4.1.2.1.1 Да  избере да играе за наградата за съответния ден, когато вече се намира на сайта на играта.
4.1.2.1.2  Да отговори на въпроса за съответния ден от празничния календар в Кампанията.
4.1.2.1.3 При правилен отговор - да се съгласи с правилата на играта, описани на страницата и да се регистрира/логне чрез личния си фесйбук профил.
4.1.2.1.4 Да въведе имейла, телефона, името и фамилията  на свой приятел, на когото иска да „подари“ шанса да участва в томболата за наградите в Кампанията и да му остави съобщение, че му подарява шанса за участие в Кампанията и възможност за участие в томболата.
4.2.Подаряващият има право да „подари“ само един шанс за участие в играта за съответния ден.
4.3. Получаващия има право да получава един шанс за участие от един Подаряващ за съответния ден.
4.4. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.
5. Награди:
5.1. Наградите в Кампанията са 31 ( тридесет и една), по една за всеки един ден от времето, в което се провежда Компанията,  налични в портфолиото на „Мобилтел“ ЕАД.
6. Определяне на победителите:
6.1. Всеки Участник в Кампанията,  който се съгласи да участва в нея, като потвърди съгласието си на http://www.podarinapriatel.bg/ , след като е препоръчан от приятел за участие в Кампанията и е получил и-мейл с линк и възможност за потвърждение за участие в томболата за наградите от съответния ден (съгласно правилата на страницата); има възможност да спечели една от наградите на деня по т. 5.1. по-горе, когато приеме поканата за участие и потвърди желанието си да участва в дневната томбола за наградите. Наградата, за която може да играе участникът е само една – наградата на деня.
6.2. Наградите се теглят по следния начин:
6.2.1. Наградите се разпределят чрез  теглене (томбола) пред комисия сред всички лица, които отговарят на условията на настоящите Правила. За участие в томболата трябва да сте дали съгласие за участие на съобщението, изпратено от ваш приятел.
Победителите  ще бъдат публикувани на  страницата на Кампанията на адрес:  http://www.podarinapriatel.bg/ като победителят се тегли на следващия ден между  9:оо и 10:00 ч. Участниците имат право да участват за наградата на деня от времето на обявяване на въпроса и наградата за деня до времето на теглене на победителя. На страницата на играта победителят за деня се обявява до 12ч. Победителите по дни се обявяват  на  страницата на играта,
в списъка с победители.
6.2.2. Участникът в Кампанията, отговарящ на условията на настоящите Правила, който спечели награда по т. 5.1., се определя чрез  ръчно теглене (томбола), което се извършва в офиса на Организатора и в присъствието на Комисия, назначена със заповед на Организатора. Комисията е съставена от служители на Организатора. Тя удостоверява резултатите от  тегленето на победителите.
6.3. След определяне на печелившия Участник, по реда на тези Правила, се изтеглят още 2 /двама/ резервни печеливши Участници. Всеки един от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че последният не може да бъде открит и/или откаже да получи наградата в сроковете по т. 7 от тези Правила. Наградите са както следва: HTC U Ultra; MyKi Touch; Go Pro Hero Session; LG HiFi plus; Huawei Mate 10 lite; Samsung 32M4002; Motorola Moto E4 Plus; Samsung преносима батерия; Xiaomi Mi A1; Bluetooth Plantronics Explorer 500; LG 32LJ510U; Nokia 5; Дрон Parrot Mambo; Alcatel Pixi 4 (7); MyKi Pet; Samsung Galaxy J7 (2017); Prestigio Smartbook 141A03; Слушалки Sony ZX110; Huawei MediaPad T3 10 LTE; Fitbit Charge 2; Sony Xperia XZ; Безжична колонка Bluetune; Lenovo Vibe K5; Google Chromecast 2.0; Apple iPhone X; Nokia 2; Samsung колонка Level Box Slim; LG Q6; Преносима батерия Star Wars 4000mAh; Philips 32PHS4132; Apple iPad Pro 12.9
7. Получаване на наградите:
7.1. Печелившият Участник ще бъде уводемен по телефон или имейл, че е спечелил наградата си и как ще получи получи своята награда.
7.1.1. В случай че печелившият Участник не върне имейл или обаждане на Организатора на Кампанията: http://www.podarinapriatel.bg/ в срок от 3 (три) дни, след обявяването му за победител, за победител се счита първият Участник, който е изтеглен в резервния списък с двама заместващи победители. В случай че и с двамата резервни участници не може да бъде осъществена връзка или същите откажат да получат наградата – обявена за съответния ден от провеждане на Кампанията остава неразпределена и ново преразпределяне не се организира.
7.2. При получаване на наградата съответният печеливш Участник следва да представи:
7.2.1. Ако е на възраст над 18 години – лична карта;
7.2.2. Ако е на възраст между 13 и 18 години – непълнолетното лице задължително следва да бъде придружено от родител или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или попечителството.
7.3. Наградата може да бъде получена и/или преотстъпена на трето лице само срещу представяне на нотариално заверено пълномощно от печелившия Участник или от законния му представител в хипотезата на т. 7.2.2 , от което недвусмислено да личи изричното волеизявление на последния за това.
7.4. Получаването на наградата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник или от законния му представител в хипотезата на т. 7.2.2. и от служител на Организатора.
7.5. Крайният срок за получаване на наградата е до 15 работни дни след датата на определяне на печелившия участник по т. 6.4.
7.6. Ако в рамките на установените срокове не е получена определената награда,поради невъзможност за получаване/доставяне от страна на победителя, ново разпределение не се организира.
7.7. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.
8. Права и отговорности:
8.1. Организаторът не отговаря:
(а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата, в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов законен представител /пълномощник;
(б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
8.2. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
8.3. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на страницата http://www.podarinapriatel.bg/, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
8.4. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията.
8.5. За манипулация по т. 8.3. ще се счита следното, без изброяването да е изчерпателно: - използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Кампанията; - използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.
8.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.
9. Допълнителни разпоредби:
9.1. Печелившият Участник се съгласяват да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора и „Мобилтел“ ЕАД с рекламен характер, без да получава допълнително възнаграждение за това.
9.2. Всички участници в Кампанията предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Кампанията. Печелившият Участник, неговите законни представители/пълномощници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Кампанията.
9.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила.
9.4. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на  страницата на Кампанията на адрес: http://www.podarinapriatel.bg/
10. Деклариране на наградите по Закона за данъците върху доходите на физически лица
10.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с параграф 1, т. 62 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
10.2. Организаторът удържа авансово дължимия ДОД преди предоставянето на наградата и издава на печелившия участник, получил наградата, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход и авансово удържания ДОД. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка. 
10.3. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на предметната награда и подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.
Настоящите Правила влизат в сила от 09:00:00 часa на 01.12.2017 г.
Успех на всички участници!

1
Всеки ден до Нова година - нов въпрос и нов подарък, с който можеш да зарадваш близък или приятел.
2
Отговори на въпроса на деня и попълни имейл адреса на някой, който искаш да има шанс да се включи в томболата.
3
Ние ще му изпратим имейл с твоето съобщение, а той/тя трябва да кликне на линка в него, за да участва в тегленето.